Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
CPPPaP Kysucké Nové Mesto


Názov:                        Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo:                          Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto
Dátum zriadenia:      28.2.1998

IČO:                            37901273
Názov zriaďovateľa: Okresný úrad Žilina
Rezort:                       Ministerstvo vnútra SR
Riaditeľ:                    Mgr. Alena ŽABKOVÁ

Zamestnanci:

2 odborní zamestnanci s 2. atestačnou skúškou – psychológ, soc. pedagóg
5 samostatných odborných zamestnancov – 3 psychológovia, 2 špeciálni pedagógovia

2 začínajúci odborní zamestnanci - 2 psychológovia
3 nepedagogickí zamestnanci

Odborní pracovníci vykonávajú tieto činnosti:
Psychologická, špeciálno- pedagogická, sociálno-pedagogická a logopedická:
diagnostika

  • terapia (individuálna, skupinová, rodinná)
  • poradenstvo
  • supervízia
  • stimulačne cvičenia a nápravy
  • výchovné a kariérové poradenstvo
  • preventívne činnosti (prevencia sociálno-patologických vzťahov)
  • metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov, školských špeciálnych  pedagógov, školských psychológov a pod. ďalšie odborné činnosti

Centrum má tri oddelenia:

1.Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu, špeciálno-pedagogického poradenstva v karierovom vývine

2. Oddelenie výchovného poradenstva, poradenstva osobnostného vývinu, poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, psychoterapie

3. Oddelenie technicko-hospodárske

Poslanie organizácie

  • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste (ďalej CPPPaP) bola zriadená 28.2.1998 v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach, zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Zb. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Aktuálne v súlade s § 22 ods.3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • CPPPaP je školské zariadenie, ktoré v pôsobnosti Okresného úradu Žilina, zabezpečuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázke výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu deťom a mládeži vo veku od troch rokov do ukončenia prípravy na povolanie. V spolupráci s rodinou a najbližším sociálnym prostredím poskytuje psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom materských, základných, stredných a vysokých škôl, ktoré sú ohrozené sociálno – patologickými javmi.

Kontakt: tel.: 041/421 21 76, 0908 709 992

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V roku 2020 nám boli poskytnuté financie z Okresného úradu, odboru školstva v Žiline ktoré boli použité na:

mzdy:              169 323 0€
odvody:            57 777 €
prevádzka:        34 374 €
transfery:              172 €
Celkom:        261 668 €


LEGISLATÍVA


ZÁKLADNÉ DOKUMENTY
ZÁVEREČNÉ SPRÁVY
OSTATNÉ