Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
Kysucké Nové Mesto

Zmena názvu od 1.1.2023

Názov: Centrum poradenstva a prevencie
Sídlo: Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto
Dátum zriadenia: 28.2.1998

IČO: 37901273
Názov zriaďovateľa: Regionálny úrad školskej správy, Žilina
Rezort: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR

Riaditeľka: Mgr. Alena ŽABKOVÁ

Kontakt: tel.: 041/421 21 76, 0908 709 992

mail: poradna.kysuca@gmail.com

web: www.pppknm.sk

 

Zamestnanci:
2    odborní zamestnanci s 2. atestačnou skúškou – psychológ, soc. pedagóg
7    samostatných odborných zamestnancov – 4 psychológovia, 2 špeciálni pedagógovia
3    nepedagogickí zamestnanci
7    pedagogickí asistenti 1.2.2023 – 31.8.2023


Odborní pracovníci vykonávajú tieto činnosti:
Psychologická, špeciálno- pedagogická, sociálno-pedagogická:

 • diagnostika
 • terapia (individuálna, skupinová, rodinná)
 • poradenstvo
 • supervízia
 • stimulačne cvičenia, reedukácie a nápravy
 • výchovné a kariérové poradenstvo
 • preventívne aktivityi (prevencia sociálno-patologických vzťahov)
 • metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov, školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov a pod. ďalšie odborné činnosti
 • metodické vedenie školských podporných tímov - 2. stupeň podpory

Centrum má štyri oddelenia:

 1. Oddelenie metodického usmerňovania a diagnostiky ranného vývinu
 2. Oddelenie metodického usmerňovania a poradenstva osobnostného vývinu, poradenstva sociálneho vývinu, prevencie, psychoterapie.
 3. Oddelenie metodického usmerňovania a diagnostiky poradenstva vzdelávacieho vývinu, špeciálno – pedagogického poradenstva a poradenstva v kariérovom vývine.
 4. Oddelenie prevádzkových a ekonomických činností.

Poslanie organizácie

 • Centrum poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste (ďalej CPP) bola zriadená 28.2.1998 v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach, zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Zb. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Aktuálne v súlade s § 22 ods.3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • CPP je školské zariadenie, ktoré v pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy, Žilina, zabezpečuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázke výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu deťom a mládeži vo veku od troch rokov do ukončenia prípravy na povolanie pre všetky druhy oslabenia i postihnutia. V spolupráci s rodinou a najbližším sociálnym prostredím poskytuje psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom materských, základných, stredných a vysokých škôl.

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V roku 2022 nám boli poskytnuté financie pri 11,3 zamestnanca prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, ktoré boli použité na:

610 mzdy: 186 387 €
620 odvody: 67 888 €
630 prevádzka: 36 891 €
640 transfery: 2 364 €

700 kapitálky: 15 200 €
Celkom: 308 730 €LEGISLATÍVA
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY
ZÁVEREČNÉ SPRÁVY