Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
O CPPPaP


Názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto
Dátum zriadenia: 28.2.1998
Názov zriaďovateľa: Okresný úrad Žilina
Rezort: Ministerstvo vnútra SR
Riaditeľ: Mgr. Alena Žabková
Zamestnanci: 12 zamestnancov, z toho deviati sú zaradení ako odborní a 3 nepedagogickí zamestnanci
Odborní pracovníci vykonávajú tieto činnosti:
Psychologická, špeciálno- pedagogická, sociálno-pedagogická a logopedická:
diagnostika

  • - terapia (individuálna, skupinová, rodinná)
  • - poradenstvo
  • - supervízia
  • - stimulačne cvičenia a nápravy
  • - výchovné a profesijné poradenstvo
  • - preventívne činnosti( prevencia sociálno-patologických vzťahov)
  • - metodické vedenie vychovnych poradcov, koordinátorov, školskych špeciálnych pedagógov a pod. dalšie odborné činnosti

Centrum má tri oddelenia:
1.Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu, špeciálno-pedagogického poradenstva v karierovom vývine
2. Oddelenie výchovného poradenstva, poradenstva osobnostného vývinu, poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, psychoterapie
3. Oddelenie technicko-hospodárske
Kontakt: tel.: 0908709992
IČO: 37901273
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.
V roku 2016 nám boli poskytnuté financie z Okresného úradu, odboru školstva v Žiline v sume 189 415 Eur, ktoré boli použité na
mzdy v sume: 119 463€
odvody: 41 642€
prevádzka: 28 464€
transfery: 146€

Poslanie organizácie
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste (ďalej CPPPaP) bola zriadená 28.2.1998 v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach, zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Zb. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Aktuálne v súlade s § 22 ods.3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
CPPPaP je školské zariadenie, ktoré v pôsobnosti Okresného úradu Žilina, zabezpečuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázke výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu deťom a mládeži vo veku od troch rokov do ukončenia školskej dochádzky. V spolupráci s rodinou a najbližším sociálnym prostredím poskytuje psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom základných škôl, ktoré sú ohrozené sociálno – patologickými javmi.


LEGISLATÍVA


ZÁKLADNÉ DOKUMENTY
ZÁVEREČNÉ SPRÁVY
OSTATNÉ