Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
CPPPaP Kysucké Nové Mesto


Názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto
Dátum zriadenia: 28.2.1998

IČO: 37901273
Názov zriaďovateľa: Regionálny úrad školskej správy, Žilina
Rezort: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR
Riaditeľka: Mgr. Alena ŽABKOVÁ

Kontakt: tel.: 041/421 21 76, 0908 709 992

mail: poradna.kysuca@gmail.com

web: www.pppknm.sk

Zamestnanci:
2 odborní zamestnanci s 2. atestačnou skúškou – psychológ, soc. pedagóg
5 samostatných odborných zamestnancov – 3 psychológovia, 2 špeciálni pedagógovia

1 začínajúci odborný zamestnanec - 1 psychológ
3 nepedagogickí zamestnanci

Odborní pracovníci vykonávajú tieto činnosti:
Psychologická, špeciálno- pedagogická, sociálno-pedagogická a logopedická:
diagnostika

  • terapia (individuálna, skupinová, rodinná)
  • poradenstvo
  • supervízia
  • stimulačne cvičenia a nápravy
  • výchovné a kariérové poradenstvo
  • preventívne činnosti (prevencia sociálno-patologických vzťahov)
  • metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov, školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov a pod. ďalšie odborné činnosti

Centrum má tri oddelenia:

1.Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu, špeciálno-pedagogického poradenstva v karierovom vývine

2. Oddelenie výchovného poradenstva, poradenstva osobnostného vývinu, poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, psychoterapie

3. Oddelenie technicko-hospodárske

Poslanie organizácie

· Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste (ďalej CPPPaP) bola zriadená 28.2.1998 v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach, zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Zb. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Aktuálne v súlade s § 22 ods.3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

· CPPPaP je školské zariadenie, ktoré v pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy, Žilina, zabezpečuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázke výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu deťom a mládeži vo veku od troch rokov do ukončenia prípravy na povolanie. V spolupráci s rodinou a najbližším sociálnym prostredím poskytuje psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom materských, základných, stredných a vysokých škôl, ktoré sú ohrozené sociálno – patologickými javmi.

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V roku 2021 nám boli poskytnuté financie pri 11,3 zamestnanca prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva v Žiline, ktoré boli použité na:

610 mzdy: 187 535 €
620 odvody: 67 673 €
630 prevádzka: 40 451 €
640 transfery: 403 €
Celkom: 296 062 €


LEGISLATÍVA


ZÁKLADNÉ DOKUMENTY
ZÁVEREČNÉ SPRÁVY